Polecam stronę niezbednik-nauczyciela.pl, która oferuje narzędzia internetowe potrzebne w codziennej pracy nauczycieli.
Uwaga! Materiały ze strony teacher.webd.pl, są przenoszone na tę stronę do sekcji Publikacje - Materiały dydaktyczne oraz Publikacje - Aplikacje. Strona teacher.webd.pl zostanie zamknięta.

Lekcje >> Podstawy PHP

Spis ćwiczeń

Zestawienie ćwiczeń zawartych w tym opracowaniu:

Lp Nr ćwczenia Opis
1 1_3_0_1 Przygotowanie plików potrzebnych do tworzenia i testowania skryptów PHP. Tworzymy dwa pliki: formularz.html oraz wyniki.php. Oba utworzone dokumenty posłużyły w wielu ćwiczeniach jako "stan surowy" do rozbudowywy, w celu testowania nowych elementów PHP.
2 1_4_0_1 Pokazuje, w jaki sposób odbieramy dane wysłane formularzem
3 1_6_0_1 Przygotowanie pliku do testowania skryptów PHP. Po tym ćwiczeniu mamy dwa zestawy:
 • plik z formularzem oraz plik gdzie umieszczamy skrypt PHP
 • pojedynczy plik z osadzonym skryptem PHP
4 1_6_0_2 Jak stosować komentarze
5 1_6_0_3 Inicjowanie zmiennych w PHP
6 1_6_0_4 Stosowanie zmiennych typu string. Łączenie łańcuchów. Kiedy stosujemy apostrofy, a kiedy cudzysłów
7 1_6_0_5 Przykład rzutowania typów
8 1_6_0_6 Deklarowanie stałych w PHP
9 1_7_0_1 Pokazywanie aktualnej daty i godziny. Zastosowanie funkcji wbudowanej getdate()
10 1_7_0_2 Pokazywanie inaczej wyglądającej strony, w zależności od danych wysłanych przez formularz
11 1_8_1_1 Zastosowanie operatorów arytmetycznych
12 1_8_2_1 Podstawowe operacje przypisania
13 1_8_2_2 Zastosowanie łączonych operatorów przypisania
14 1_8_2_3 Inkrementacja i dekrementacja
15 1_8_2_4 Zastosowanie operatora referencji &
16 1_8_3_1 Sprawdzenie operatorów równości i identyczności
17 1_8_3_2 Sprawdzenie różnych operatorów porównań
18 1_8_4_1 Testowanie operatora !
19 1_8_4_2 Testowanie operatora &&
20 1_8_4_3 Testowanie operatora ||
21 1_8_4_4 Testowanie operatora xor
22 1_8_4_5 Testowanie wyrażeń logicznych
23 1_8_5_1 Testowanie operatora trójkowego
24 1_8_5_2 Testowanie operatora tłumienia błędów @
25 1_9_0_1 Sprawdzanie działania funkcji wbudowanej gettype()
26 1_9_0_2 Definiowanie i wywoływanie funkcji. Przekazywanie przez wartość i referencję
27 1_9_0_3 Wykonanie prostego kalkulatora. Zastosowanie jednego pliku, w którym znajduje się zarówno formularz, jak i skrypt PHP.
28 1_10_0_1 Sprawdzanie i ustawianie typów zmiennych
29 1_10_0_2 Sprawdzanie czy zmienna jest danego typu
30 1_10_0_3 Sprawdzanie stanu zmiennej
31 1_11_1_1 Testowanie instrukcji warunkowej w postaci if (warunek) instrukcja;
32 1_11_1_2 Testowanie instrukcji warunkowej w postaci if (warunek) instrukcja1; else instrukcja2;
33 1_11_1_3 Testowanie instrukcji else if
34 1_11_2_1 Przykład zastosowania instrukcji if...else. Skrypt, który liczbę wysłaną formularzem ocenia jednym z napisów:
 • Liczba z przedziału 0..100
 • Liczba z przedziału 101..200
 • Liczba z przedziału 201..300
 • Liczba z przedziału 301..400
 • Liczba z przedziału 401..500
 • Liczba większa od 500
35 1_11_2_2 Przykład zastosowania instrukcji if...else. Skrypt, który znajduje największą, spośród 3 liczb wysłanych formularzem
36 1_11_2_3 Przykład zastosowania instrukcji if...else. Skrypt, który oblicza pierwiastki trójmianu kwadratowego
ax2 + bx + c = 0. Formularz i skrypt PHP, znajdują się w jednym pliku
37 1_11_3_1 Zastosowanie instrukcji switch. Skrypt wyświetlający nazwę miesiąca, w zależności od podanego numeru
38 1_11_3_2 Zastosowanie instrukcji switch. Skrypt, który w zależności od otrzymanej oceny (1, 2, 3, 4, 5 lub 6) wyświetla jeden z napisów:
 • Brak promocji do następnej klasy
 • Promocja do następnej klasy
 • Promocja z oceną celującą
39 1_11_3_3 Zastosowanie instrukcji switch. Skrypt, który wypisuje listę przedmiotów które będziesz miał danego dnia począwszy od danej godziny lekcyjnej
40 1_11_3_4 Zastosowanie instrukcji switch. Skrypt pokazujący wszystkie zajęcia, które odbywają się na pewnej konferencji do wskazanej godziny włącznie. Zajęcia odbywają sie wg. planu:
 • godzina 8 śniadanie
 • godz. 9-10 wykład
 • godz. 11-13 zajęcia w grupach
 • godz. 14 obiad
 • godz. 15-17 film
 • godz. 18-19 kolacja
41 1_11_3_5 Zastosowanie instrukcji switch. Zadanie jak wyżej, tylko tym razem należy pokazać wszystkie zajęcia, które odbywają po wskazanej godziny włącznie.
42 1_12_1_1 Zastosowanie pętli for. Skrypt, który wyświetla 1000 kolejnych liczb całkowitych począwszy od 5
43 1_12_1_2 Zastosowanie pętli for. Skrypt, obliczający n! (n silnia)
44 1_12_1_3 Zastosowanie pętli for. Skrypt, który za pomocą znaków * (gwiazdki) narysuje choinkę
45 1_12_1_4 Zastosowanie pętli for. Skrypt testujący pętlę zagnieżdżoną
46 1_12_1_5 Zastosowanie pętli for. Jak poprzednio - skrypt testujący pętlę zagnieżdżoną
47 1_12_1_6 Zastosowanie pętli for.Zamiana liczby zapisanej w dowolnym systemie na postać dziesiętną
48 1_12_2_1 Zastosowanie pętli while. Pokazuje wszystkie liczby, mniejsze od danej liczby
49 1_12_2_2 Zastosowanie pętli while. Liczba pokazana w odwrotnej kolejności cyfr
50 1_12_2_3 Zastosowanie pętli while. Zamiana liczby zapisanej w systemie dziesiętnym na dowolny inny system
51 1_12_3_1 Zastosowanie pętli do...while. Skrypt wyświetlający kolejne liczby wybrane losowo, do chwili gdy taką liczbą jest 5
52 1_12_3_2 Zastosowanie pętli do...while. Skrypt wyświetlający wszystkie liczby całkowite, od zera do danej liczby
53 1_12_3_3 Zastosowanie pętli do...while. Skrypt wyświetlający trzy liczby losowane bez powtórzeń z przedziału 1..10
54 1_13_0_1 Przykład przerywania działania pętli za pomocą instrukcji break
55 1_13_0_2 Przeskok do następnej iteracji (obiegu pętli) za pomocą instrukcji continue
56 1_13_0_3 Przerywanie wykonywania skryptu za pomocą instrukcji exit
57 1_14_0_1 Przykład zastosowania składni for : endfor, if : endif oraz switch : endswitch
58 2_0_0_1 Inicjowanie tablicy poprzez zastosowanie funkcji array(), bez określania indeksów
59 2_0_0_2 Inicjowanie tablicy poprzez zastosowanie funkcji array(), z określeniem indeksów
60 2_0_0_3 Inicjowanie tablicy asocjacyjnej poprzez zastosowanie funkcji array()
61 2_0_0_4 Inicjowanie tablicy bez określania indeksów
62 2_0_0_5 Inicjowanie tablicy z określeniem indeksów
63 2_0_0_6 Inicjowanie tablicy asocjacyjnej poprzez zastosowanie nawiasów kwadratowych
64 2_1_0_1 Odbieranie danych wysłanych metodą get
65 2_1_0_2 Odbieranie danych wysłanych metodą post
66 2_2_0_1 Sprawdzanie dostępu do elementów tablicy o danych indeksach lub kluczach
67 2_2_0_2 Przeglądanie tablicy za pomocą pętli for oraz funkcji count()
68 2_2_0_3 Przeglądanie tablicy za pomocą pętli foreach - przykład 1
69 2_2_0_4 Przeglądanie tablicy za pomocą pętli foreach - przykład 2
70 2_2_0_5 Przeglądanie tablicy za pomocą pętli foreach - przykład 3
71 2_3_0_1 Definiowanie własnej funkcji dołączanej za pomocą require_once(), utworzenie pliku moje_funkcje.php z własnymi funkcjami
72 2_4_0_1 Znajdowanie wartości maksymalnej w tablicy liczb - przykład 1
73 2_4_0_2 Znajdowanie wartości maksymalnej w tablicy liczb - przykład 2
74 2_4_0_3 Sortowanie bąbelkowe (bubble sort)
75 2_4_0_4 Zamiana kolejności elementów tablicy
76 2_4_0_5 Zamiana wartości elementów tablicy
77 2_4_0_6 Usuwanie elementów tablicy spełniających dany warunek
78 2_5_0_1 Obliczenie wyników sprzedaży w sklepie. Zastosowanie tablicy asocjacyjnej dwuwymiarowej
79 2_5_0_2 Odebranie do tablicy asocjacyjnej, danych wysłanych formularzem
80 2_5_0_3 Przykład zastosowania tablicy asocjacyjnej dwuwymiarowej
81 2_6_0_1 Tworzenie listy wielopoziomej za pomocą PHP. Zastosowanie tablicy 5-wymiarowej
82 2_7_0_1 Sortowanie jednowymiarowej tablicy indeksowanej numerycznie za pomocą funkcji sort()
83 2_7_0_2 Sortowanie jednowymiarowej tablicy asocjacyjnej za pomocą funkcji asort()
84 2_7_0_3 Sortowanie jednowymiarowej tablicy asocjacyjnej za pomocą funkcji ksort()
85 2_7_0_5 Sortowania wielu tablic jednowymiarowych za pomocą funkcji array_multisort(), przy zastosowaniu domyślnych parametrów sortowania
86 2_7_0_6 Sortowania wielu tablic jednowymiarowych za pomocą funkcji array_multisort(), przy zastosowaniu własnych parametrów sortowania
87 2_8_0_1 Sortowanie dwuwymiarowej tablicy indeksowanej numerycznie za pomocą funkcji usort()
88 2_8_0_3 Sortowanie tablicy dwuwymiarowej za pomocą funkcji array_multisort()
89 2_9_0_1 Tasowanie elementów tablicy za pomocą funkcji shuffle()
90 2_9_0_2 Losowe wybieranie elementów tablicy za pomocą funkcji array_rand()
91 2_9_0_3 Odwrócenie kolejności elementów tablicy za pomocą funkcji array_reverse()
92 2_10_0_1 Przykład zastosowania operatora tablicowego + (unia)
93 2_10_0_3 Przykład tworzenia tablicy z łańcucha znaków za pomocą funkcji explode()
94 2_10_0_4 Przykład przekształcenia tablicy w ciąg znaków, za pomocą funkcji implode()
95 2_10_0_5 Przykład zastosowania funkcji ułatwiająych porusznie się po tablicy: current(), each(), next(), prev(), end(), reset()
93 3_1_0_1 Usuwanie białych znaków - testowanie funcji trim()
94 3_1_0_2 Znaki końca wiersza w kodowaniu HTML
95 3_1_0_3 Formatowanie do wyświetlenia za pomocą printf()
96 3_2_0_1 Usuwanie z tekstu wielokrotnych spacji
97 3_2_0_2 Policzenie ile razy dany wyraz występuje w danym tekście
98 3_2_0_3 Zamienić wyrazy występujące w danym tekście na inne wyrazy
99 4_1_0_1 Zapisywanie danych w pliku
100 4_1_0_2 Zapisywanie w pliku nazwy użytkownika i hasła
101 4_2_0_1 Odczytywanie całego pliku za pomocą funkcji fread()
102 4_2_0_2 Odczytywanie zadanej długości za pomocą funkcji fread()
103 4_2_0_3 Odczyt całego pliku z wynikiem w postaci tablicy, za pomocą funkcji file()
104 4_2_0_4 Odczyt pliku znak po znaku, za pomocą funkcji fgetc()
105 4_2_0_5 Logowanie na stronie z wykorzystaniem plików
106 4_3_0_1 Tworzenie nowego katalogu za pomocą funkcji mkdir()
107 4_3_0_2 Kopiowanie pliku za pomocą funkcji copy()
108 4_3_0_3 Uzyskiwanie informacji o ścieżce za pomocą funkcji pathinfo()
109 4_3_0_4 Usuwanie pliku za pomocą funkcji unlink()
110 4_3_0_5 Usuwanie katalogu za pomocą funkcji rmdir()
111 4_3_0_6 Lista plików i katalogów otrzymana za pomocą funkcji scandir()
112 5_0_0_1 Wyświetlanie aktualnej daty i czasu za pomocą funkcji date()
113 5_0_0_2 Uzyskanie informacji o aktualnej dacie i czasie za pomocą funkcji getdate()
114 5_0_0_3 Sprawdzanie poprawności daty za pomocą funkcji checkdate()
115 5_0_0_4 Sprawdzenie czy dany rok jest przestępny
116 6_0_0_1 Wykonaj stronę silnia.php na której można będzie obliczyć silnię dowolnej liczby
117 7_0_0_1 Wykonaj stronę sklep.php, na której można wkładać do koszyka towary i sprawdzać stan koszyka
118 8_0_0_1 Dzielenie przez zero bez obsługi wyjątku
119 8_0_0_3 Dzielenie przez zero z obsługą wyjątku
120 9_1_0_1 Tworzenie klasy przycisków
121 9_2_0_1 Deklaracja konstruktora
122 9_2_0_2 Deklaracja destruktora
123 9_2_0_3 Zastosowanie dyrektyw public i private
124 9_2_0_4 Przykład dziedziczenia
125 9_2_0_5 Nadpisywanie (unieważnianie) podczas dziedziczenia
126 9_2_0_6 Uniemożliwienie dziedziczenia
127 9_2_0_7 Przykład polimorfizmu
128 10_0_0_1 Wyszukiwanie danych w bazie MySQL
129 11_0_0_1 Wstawianie danych do bazy MySQL
130 12_0_0_1 Utworzenie przykładowej bazy z hasłami użytkowników
131 12_0_0_2 Logowanie na stronie za pomocą MySQL - metoda proceduralna
132 12_0_0_3 Logowanie na stronie za pomocą MySQL - podejście obiektowe