Polecam stronę niezbednik-nauczyciela.pl, która oferuje narzędzia internetowe potrzebne w codziennej pracy nauczycieli.
Uwaga! Materiały ze strony teacher.webd.pl, są przenoszone na tę stronę do sekcji Publikacje - Materiały dydaktyczne oraz Publikacje - Aplikacje. Strona teacher.webd.pl zostanie zamknięta.

Lekcje >> Podstawy PHP

Operatory logiczne

Operator !

Operator ! (znak wykrzyknika), jest logicznym zaprzeczeniem - not (nie). Zaprzeczeniem prawdy jest fałsz, natomiast zaprzeczeniem fałszu - prawda. Tak więc, jeżeli $a === true, to !$a === false. Jeżeli natomiast $a === false, to !$a === true.

Ćwiczenie 1_8_4_1. Testowanie operatora !

Zastosuj poniższy kod w pojedynczym pliku *.php.

<?php
 $a = true;echo '$a = true;<br />';
 if (!$a === true) echo '!$a === true;<br />'; else echo '!$a === false;<br />';

 $a = false;echo '$a = false;<br />';
 if (!$a === false) echo '!$a === false;<br />'; else echo '!$a === true;<br />';
?>

Operator &&

Operator && (dwa znaki ampersand pisane jeden po drugim), to logiczne and (i). Wyrażenie $a && $b zwraca true tylko wtedy, gdy $a === true oraz $b === true.

Ćwiczenie 1_8_4_2. Testowanie operatora &&

Zastosuj poniższy kod w pojedynczym pliku *.php.

<?php
 $a = true;echo '$a = true;<br />';
 $b = true;echo '$b = true;<br />';
 if (($a && $b) === true) echo '($a && $b) === true;' else echo '($a && $b) === false;';
 
 echo '<br /><br />';
 $a = true;echo '$a = true;<br />';
 $b = false;echo '$b = false;<br />';
 if (($a && $b) === true) echo '($a && $b) === true;' else echo '($a && $b) === false;';
 
 echo '<br /><br />';
 $a = false;echo '$a = false;<br />';
 $b = true;echo '$b = true;<br />';
 if (($a && $b) === true) echo '($a && $b) === true;'; else echo '($a && $b) === false;';
 
 echo '<br /><br />';
 $a = false;echo '$a = false;<br />';
 $b = false;echo '$b = false;<br />';
 if (($a && $b) === true) echo '($a && $b) === true;'; else echo '($a && $b) === false;';
?>

Zamiast operatora &&, stosuje się również operator and, przy czym należy pamiętać, że ma on mniejsze pierwszeństwo.

Operator ||

Operator || (dwie pionowe kreski pisane jedna po drugiej), to logiczne or (lub). Wyrażenie $a || $b zwraca true, gdy $a === true lub $b === true, albo gdy obie zmienne są true.

Ćwiczenie 1_8_4_3. Testowanie operatora ||

Zastosuj poniższy kod w pojedynczym pliku *.php.

<?php
 $a = true;echo '$a = true;<br />';
 $b = true;echo '$b = true;<br />';
 if (($a || $b) === true) echo '($a || $b) === true;'; else echo '($a || $b) === false;';
 
 echo '<br /><br />';
 $a = true;echo '$a = true;<br />';
 $b = false;echo '$b = false;<br />';
 if (($a || $b) === true) echo '($a || $b) === true;'; else echo '($a || $b) === false;';
 
 echo '<br /><br />';
 $a = false;echo '$a = false;<br />';
 $b = true;echo '$b = true;<br />';
 if (($a || $b) === true) echo '($a || $b) === true;'; else echo '($a || $b) === false;';
 
 echo '<br /><br />';
 $a = false;echo '$a = false;<br />';
 $b = false;echo '$b = false;<br />';
 if (($a || $b) === true) echo '($a || $b) === true;'; else echo '($a || $b) === false;';
?>

Zamiast operatora ||, stosuje się również operator or, przy czym należy pamiętać, że ma on mniejsze pierwszeństwo.

Operator xor

Alternatywa wykluczająca. Wyrażenie $a xor $b zwraca true, gdy $a === true lub $b === true, ale nie jednocześnie.

Ćwiczenie 1_8_4_4. Testowanie operatora xor

Zastosuj poniższy kod w pojedynczym pliku *.php.

<?php
 $a = true;echo '$a = true;<br />';
 $b = true;echo '$b = true;<br />';
 if (($a xor $b) === true) echo '($a xor $b) === true;'; else echo '($a xor $b) === false;';
 
 echo '<br /><br />';
 $a = true;echo '$a = true;<br />';
 $b = false;echo '$b = false;<br />';
 if (($a xor $b) === true) echo '($a xor $b) === true;'; else echo '($a xor $b) === false;';
 
 echo '<br /><br />';
 $a = false;echo '$a = false;<br />';
 $b = true;echo '$b = true;<br />';
 if (($a xor $b) === true) echo '($a xor $b) === true;'; else echo '($a xor $b) === false;';
 
 echo '<br /><br />';
 $a = false;echo '$a = false;<br />';
 $b = false;echo '$b = false;<br />';
 if (($a xor $b) === true) echo '($a xor $b) === true;'; else echo '($a xor $b) === false;';
?>

Wyrażenia logiczne

Podczas konstruowania wyrażeń logicznych, stosuje się te same prawa, co w logice matematycznej.

Ćwiczenie 1_8_4_5. Testowanie wyrażeń logicznych

Zastosuj poniższy kod w pojedynczym pliku *.php.

<?php
 $a = true;
 $b = false;

 //zaprzeczenie alternatywy
 $c = !($a || $b);
 $d = !$a && !$b;
 if ($c === $d) 
 echo '!($a || $b) === !$a && !$b zaprzeczeniem altermnatywy jest koniukcja zaprzeczeń';
 
 //zaprzeczenie koniukcji
 echo '<br />';
 $c = !($a && $b);
 $d = !$a || !$b;
 if ($c === $d) 
 echo '!($a && $b) === !$a || !$b zaprzeczeniem koniunkcji jest alternatywa zaprzeczeń';
?>

Przykład pokazuje dwa podstawowe prawa logiczne:

 • zaprzeczeniem alternatywy jest koniunkcja zaprzeczeń,
 • zaprzeczeniem koniukcji jest alternatywa zaprzeczeń.

Jeżeli zapomniałeś jak przygotować i gdzie zapisywać pliki testowe: