Narzędzia internetowe >> Przygotowanie testu
Polimax

Drukarnia w Warszawie realizująca druk wizytówek, plakatów jak również fotoksiążki, fotoobrazy i fotokalendarze - z wysyłką na terenie całego kraju.

Materiały umożliwiające wykonanie własnego testu online

Zapraszam wszystkich nauczycieli do korzystania z tego bezpłatnego narzędzia. Lekko, łatwo i przyjemnie stworzysz testy do stoswania poprzez Internet z dowolnej dziedziny wiedzy. To jest sprawdzone narzędzie, dalej zamieściłem jako przykład testy z programowania dla techników informatyków - zobacz jak to działa.
Jeżeli pomyślałeś drogi nauczycielu - "nie to nie dla mnie, to za trudne, a poza tym nie mam strony WWW", to muszę Ci powiedzieć że jesteś w błędzie. Przygotowanie zadań jest dziecinnie proste, natomiast wrzucenie Twoich testów na szkolną stronę WWW zajmie administratorowi tej strony, dosłownie klika sekund.
Można przygotowywać testy o nieograniczonej liczbie zadań. W każdym zadaniu może się znajdować nieograniczona liczba opcji (odpowiedzi), tak jedno- jak i wielokrotnego wyboru. Zadanie jednokrotnego wyboru otrzymuje punkt, jeżeli zaznaczona jest jedna poprawna opcja, zadanie wielokrotnego wyboru otrzymuje punkt, jeżeli zaznaczone są wszystkie poprawne odpowiedzi oraz nie zostały wybrane odpowiedzi niepoprawne.
Każdy uczeń wyświetla w swoim komputerze losowo wybrany zestaw zadań w liczbie określonej przez twórcę testu. Ważne jest również, że odpowiedzi są również układane w kolejności wybranej losowo. Można sprawdzić poprawne odpowiedzi, ale dopiero po zakończeniu i podsumowaniu testu. Sprawdzenie poprawnych rozwiązań i ponowne uruchomienie testu nie jest możliwe.

Czym powinien dysponować twórca testu?
Co należy zrobić aby nasz test działał na stronie www?
Najpierw należy ściągnąć i rozpakować folder "testy" (jest to przykład działającego testu) i obejrzeć pliki "*.txt" oraz "*.jpg" znajdujące się w folderach "texts" oraz "images". Twórca testu musi przygotować zestawy pytań i, ewentualnie, obrazków do tych pytań. Najpierw należy utworzyć folder, np. "testy_z_biologii". W tym folderze umieszczamy dwa foldery o nazwach "texts" oraz "images" (tych nazw nie można zmieniać). W folderze "texts" umieszczamy pliki o nazwach "t0.txt", "t1.txt", "t2.txt", itd. (nazywać należy tak jak w przykładzie - literka "t" następnie numer licząc od zera i rozszerzenie ".txt"). Zadanie musi być napisane według następującego schematu:

{left, B, D}
Treść zadania
A | odpowiedź pierwsza |
B | odpowiedź druga |
C | odpowiedź trzecia |
D | odpowiedź czwarta |

{left, B, D} musi być otoczone nawiasami klamrowymi.
left oznacza położenie obrazka względem tekstu i mamy tutaj następujące możliwości:
a) left - obrazek znajduje się po lewej stronie tekstu
b) right - obrazek znajduje się po prawej stronie tekstu
c) top - obrazek znajduje się powyżej tekstu
d) bottom - obrazek znajduje się poniżej tekstu
e) none - w zadaniu nie ma obrazka, jest tylko pytanie z odpowiedziami

B, D w {left, B, D} oznaczają poprawne odpowiedzi, dla zadania jednokrotnego wyboru będzie jedna literka Każda z odpowiedzi musi się znajdować między znakami "|" (pionowa kreska). W folderze "images" umieszczamy obrazki o nazwach "im0.jpg", "im1.jpg", "im2.jpg", itd. (nazywać należy tak jak w przykładzie - najpierw "im" następnie numer i rozszerzenie ".jpg"). Należy stosować tylko pliki "*.jpg". Numer pliku obrazka musi być zgodny z numerem pliku z tekstem do tego obrazka. Szerokość obrazków nie powinna przekraczać 900 pikseli. Liczba przygotowanych plików daje nam pulę zadań spośród których, przeglądarka wyświetli nam losowo wziętą określoną przez nasz liczbę zadań. Jak określić liczbę zadań - należy otworzyć plik "php_functions.php" (w ściągniętym folderze "testy") i w wierszu 238 wpisać jakąś liczbę zamiast obecnie tam wpisanej liczby 20. Należy dokonać jeszcze jednej zmiany - w pliku index.php w wierszach 9 i 30 tekst "Testy z programowania dla technika informatyka 312[01]" należy zastąpić własnym tytułem. Natępnie to utworzonego na początku foldera "testy_z_biologii" należy przekopiować foldery "images", "texts" i "www_images" oraz pliki:"index.php", "php_functions.php" i "style.css". Folder "testy_z_biologii" wrzucamy na naszą stronę WWW, dajemy link http://adres_naszej_strony/testy_z_biologii/ i wszystko gotowe.
Opis zajął trochę miejsca, ale tak naprawdę 99% czasu zajmie nam przygowanie pytań i obrazków do pytań.
Uwaga!
Nowy test można wygenerować dopiero po ponownym uruchomieniu przeglądarki. Takie rozwiązanie uniemożliwia rozwiązującemu próby podejrzenia klucza odpowiedzi w danym układzie zadać i opcji

Tests on line

Software for Teachers
Tests is a tool completely free of charge. Just like other programs posted on http://www.teacher.webd.pl they are published under a license that allows the user to create derivative works, i.e. you can modify the original source as long as you acknowledge the author by including a note regarding its origin.
You can create tests of unlimited number of tasks. Each tasks may contain an unlimited number of options (correct answers), both singular and multiple choice.
A singular choice task is rewarded with one point if the one correct answer has been chosen; a multiple choice task is rewarded with one point if all the correct answers have been chosen.
Each student displays a randomly chosen task set, their number specified by the test creator. It is important that correct answers' options' order is randomised as well. Correct answers may be seen, but not until the test has been completed and summarised. It is impossible to look up the correct answers or resit the test until then.

Download a complete test example

What should a test creator have at his disposal?
  • a simple text editor so that you can create plain text files (.txt). I would personally recommend free Notepad++--it allows, among others, to choose file format (we pick utf-8). It also includes line numeration, which we will need
  • a graphic design program such as Gimp; you will need it to prepare images
What do I have to do to make the test work on a website?
First, you need to to download and unzip the 'testy' directory (it is an example of a working test) and consult *.txt and *.jpg files that you can find in 'texts' and 'images' diretories. Test creator must prepare task sets and, optionally, images to go with them. You must first create a directory called, e.g., 'biology_tests'. We then create two folders called 'texts' and 'images' in it (these names cannot be altered). We then put files in the 'texts' directory:'t0.txt', 't1.txt', 't2.txt', etc. (this syntax must be maintained as in the example--'t' letter followed by a number, starting from 0, followed by extension, '.txt'), as in the following example:

{left, B, D}
Task description
A | first choice
B | second choice
C | third choice
D | thourth choice

{left, B, D} must be surrounded by brackets, as in the example.
'left' refers to image positioning relative to the text. It can take several values:
a) 'left'--image is placed on the left side of the image
b) 'right'--image is placed on the right side of the image
c) top--image is placed above the text
d) bottom--image is placed below the text
e) none--there is no image in the tasks, just a question and choices

'B' and 'D' in '{left, B, D}' refer to correct choices; for a singular choice task there will only be a single letter. Each choice must be surrounded by '|' characters (vertical bar). We put images in the 'images' directory. They should be called 'im0.jpg', 'im1.jpg', 'im2.jpg' (file names' syntax being, as in the example--'im' followed by a number and the extension, '.jpg'). Only '*.jpg' files should be used. Image number must correspond to the text file containing its description. Images' width should not exceed 900 pixels.All the files we created will contribute to a pool of tasks. A browser will then display a set of tasks, their number being one previously specified. How do I specify the amount of tasks? You should open 'php_functions.php' file (you can find it in the 'testy' directory you downloaded) and, in line 238, type any number of tasks you want, replacing the default 20. There is one more change you must make--'index.php' file, lines 9 and 30, "Testy z programowania dla technika informatyka 312[01]" should be replaced with a title of your choice. You should then copy 'images', 'texts' i 'www_images' directories and 'index.php', 'php_functions.php' and 'style.css' files to the 'testy_z_biologii' directory. We then put 'biology_tests' directory on our website, we link to http://adres_naszej_strony/testy_z_biologii/ and we are all set.
This description has turned out to be rather lengthy but, really, 99% of your time will be spent on preparing the tasks and corresponding images.
A new test can only be generated once the browser has been restarted.
Such a solution prevents the tesk-taker from trying to find out the answers within given set of tasks and options.