Testy z programowania dla technika informatyka 312[01]
Zadanie nr 1
Jaką instrukcję zawiera przedstawiony fragment programu w języku C/C++?
  pętli
  wyboru
  skoku
  warunkową
Zadanie nr 2
Która z wymienionych instrukcji w języku C++ służy do wyprowadzania łańcucha s?
  s >> cout
  cout << s
  cout >> s
  s << cout
Zadanie nr 3
Poniższy algorytm zapisany w postaci listy kroków zawiera
  dwie operacje wyprowadzenia wyniku i jedną operację warunkową
  dwie operacje wprowadzenia danych i jedną operację warunkową
  trzy operacje wprowadzenia danych i dwie operacje warunkowe
  trzy operacje wyprowadzenia wyniku i dwie operacje warunkowe
Zadanie nr 4
Po wykonaniu fragmentu programu zmienne a i b przyjmą odpowiednio wartości
  4, 6
  5, 10
  6, 8
  2, 4
Zadanie nr 5
Który z zamieszczonych schematów blokowych przedstawia instrukcję iteracyjną do ... while języka C/C++?
  C
  D
  A
  B
Zadanie nr 6
Po wykonaniu instrukcji zamieszczonych w tabelce, na ekranie monitora
  wyświetli się napis stop
  wyświetli się napis koniec
  wyświetli się napis start
  nic się nie wyświetli
Zadanie nr 7
Funkcja test wyznacza
  częstość wystąpień znaku i
  liczbę znaków zmiennej s
  ilość liczb większych od zera
  ilość znaków 0 w zmiennej s
Zadanie nr 8
Podczas testowania nowego programu okazało się, że nie działa on prawidłowo. Jakiego narzędzia należy użyć do wykrywania błędów wykonania?
  konwertera
  kompilatora
  linkera
  debuggera
Zadanie nr 9
Z jakiego języka pochodzi załączony fragment programu?
  PHP
  C/C++
  Java
  Turbo Pascal
Zadanie nr 10
W języku programowania Turbo Pascal zastosowanie typu danych Byte w deklaracji zmiennej ograniczy wielkość przechowywanej w niej liczby całkowitej do
  1000
  1024
  255
  100
Zadanie nr 11
Wynik pola i obwodu prostokąta podawany jest w bloku
  zakończenia
  operacyjnym
  warunkowym
  wejścia-wyjścia
Zadanie nr 12
Które zdanie, mówiące o obiektowych metodach programowania jest prawdziwe?
  zastosowanie obiektu wyklucza użycie klasy
  obiekt jest reprezentantem klasy
  pojęcia obiekt i klasa można stosować zamiennie
  klasa jest częścią składową obiektu
Zadanie nr 13
Przedstawiony program realizuje algorytm
  iteracyjny
  sortujący
  podstawieniowy
  rekurencyjny
Zadanie nr 14
Wynikiem wykonania przedstawionej w ramce listy kroków jest wypisanie liczby
  4
  13
  3
  0
Zadanie nr 15
Jaki będzie wynik działania przedstawionego za pomocą schematu blokowego algorytmu dla całkowitych liczb dodatnich a i b?
  największy wspólny dzielnik a i b
  różnica liczb a i b
  reszta z dzielenia a przez b
  wynik dzielenia a przez b
Zadanie nr 16
Następujące zdania są prawdziwe
  to jest instrukcja wyboru
  to jest instrukcja warunkowa
  to jest fragment kodu napisanego w C++
  pokazana instrukca może wyświetlić napis - wybrales 3
Zadanie nr 17
W wyniku wykonania pokazanego zmienna "z" ma wartość:
  15
  5
  2
  0
Zadanie nr 18
Ile instrukcji inkrementacji występuje w programie napisanym w języku C/C++?
  4
  2
  3
  1
Zadanie nr 19
Przeanalizuj program i wskaż prawidłowe odpowiedzi:
  Zmienna liczba jest wczytywana z klawiatury
  Program nie będzie działał ponieważ procedura Write posiada błędne argumenty
  Zmienna liczba jest wyświetlana z dokładnością 2 miejsc po przecinku
  ClrScr czyści pamięć
  W programie brakuje zabezpieczenia przed dzieleniem przez zero
Zadanie nr 20
Do wywołania trybu graficznego w języku Turbo Pascal służy funkcja
  CloseGraph
  StartGraph
  InitGraph
  RunGraph
Po wciśnięciu "Podlicz" przeczytasz tutaj procent poprawnych odpowiedzi.
Copyright © 2001-2017 Józef Kańczugowski. Programy komputerowe dla nauczycieli