Testy z programowania dla technika informatyka 312[01]
Zadanie nr 1
Wynikiem działania programu jest wyświetlenie liczb
  13 i 8
  11 i 8
  12 i 7
  12 i 8
Zadanie nr 2
Funkcja test wyznacza
  ilość znaków 0 w zmiennej s
  ilość liczb większych od zera
  liczbę znaków zmiennej s
  częstość wystąpień znaku i
Zadanie nr 3
Który z zamieszczonych schematów blokowych przedstawia instrukcję iteracyjną do ... while języka C/C++?
  A
  D
  B
  C
Zadanie nr 4
Symbol przedstawia blok
  operacji obliczeń na danych wejściowych
  komentarza Wejścia/Wyjścia
  wywołania podprogramu
  instrukcji Wejścia/Wyjścia
Zadanie nr 5
Który ze schematów blokowych jest przykładem algorytmu sekwencyjnego?
  A
  B
  C
  D
Zadanie nr 6
Poniższy algorytm zapisany w postaci listy kroków zawiera
  trzy operacje wyprowadzenia wyniku i dwie operacje warunkowe
  dwie operacje wprowadzenia danych i jedną operację warunkową
  dwie operacje wyprowadzenia wyniku i jedną operację warunkową
  trzy operacje wprowadzenia danych i dwie operacje warunkowe
Zadanie nr 7
Przedstawiona instrukcja języka C++ to instrukcja tworzenia
  klasy współpracującej z dwoma innymi klasami
  obiektu z dwiema składowymi publicznymi
  dwóch publicznych obiektów
  klasy pochodnej na podstawie dwóch klas bazowych
Zadanie nr 8
Jaki będzie wynik działania przedstawionego za pomocą schematu blokowego algorytmu dla całkowitych liczb dodatnich a i b?
  wynik dzielenia a przez b
  największy wspólny dzielnik a i b
  różnica liczb a i b
  reszta z dzielenia a przez b
Zadanie nr 9
Schemat blokowy przedstawia algorytm
  warunkowy
  iteracyjny
  liniowy
  rekurencyjny
Zadanie nr 10
Z jakiego języka pochodzi załączony fragment programu?
  PHP
  Turbo Pascal
  Java
  C/C++
Zadanie nr 11
Przedstawiony program realizuje algorytm
  rekurencyjny
  podstawieniowy
  iteracyjny
  sortujący
Zadanie nr 12
Blok wejścia/wyjścia jest pokazany na rysunku
  B
  D
  C
  A
Zadanie nr 13
Jaką instrukcję zawiera przedstawiony fragment programu w języku C/C++?
  skoku
  warunkową
  wyboru
  pętli
Zadanie nr 14
Który z przedstawionych programów będzie wypisywać liczby całkowite od 2 do 10?
  B
  C
  A
  D
Zadanie nr 15
Następujące zdania są prawdziwe
  to jest instrukcja warunkowa
  pokazana instrukca może wyświetlić napis - wybrales 3
  to jest fragment kodu napisanego w C++
  to jest instrukcja wyboru
Zadanie nr 16
Do wywołania trybu graficznego w języku Turbo Pascal służy funkcja
  StartGraph
  CloseGraph
  RunGraph
  InitGraph
Zadanie nr 17
W języku C/C++ w wyniku wywołania funkcji cout << s(4) otrzymano liczbę:
  24
  120
  4
  1
Zadanie nr 18
Ile razy zostanie wykonana pętla WHILE po wykonania fragmentu programu?
  2
  3
  0
  1
Zadanie nr 19
Schemat blokowy zawiera dwa bloki
  wyboru
  proceduralne
  operacji
  wejścia-wyjścia
Zadanie nr 20
Ile instrukcji inkrementacji występuje w programie napisanym w języku C/C++?
  2
  4
  3
  1
Po wciśnięciu "Podlicz" przeczytasz tutaj procent poprawnych odpowiedzi.
Copyright © 2001-2018 Józef Kańczugowski. Programy komputerowe dla nauczycieli