Testy z programowania dla technika informatyka 312[01]
Zadanie nr 1
Następujące zdania są prawdziwe
  to jest instrukcja wyboru
  pokazana instrukca może wyświetlić napis - wybrales 3
  to jest fragment kodu napisanego w C++
  to jest instrukcja warunkowa
Zadanie nr 2
Symbol przedstawia blok
  instrukcji Wejścia/Wyjścia
  komentarza Wejścia/Wyjścia
  operacji obliczeń na danych wejściowych
  wywołania podprogramu
Zadanie nr 3
Wynikiem działania programu jest wyświetlenie liczb
  12 i 7
  12 i 8
  11 i 8
  13 i 8
Zadanie nr 4
Funkcja test wyznacza
  częstość wystąpień znaku i
  ilość liczb większych od zera
  liczbę znaków zmiennej s
  ilość znaków 0 w zmiennej s
Zadanie nr 5
W języku C++ switch to instrukcja
  wyboru
  warunkowa
  skoku
  iteracyjna
Zadanie nr 6
Załączony fragment kodu źródłowego w języku Turbo Pascal to instrukcja
  wyboru
  warunkowa
  interacyjna
  rekurencyjna
Zadanie nr 7
Schemat blokowy zawiera dwa bloki
  wyboru
  operacji
  proceduralne
  wejścia-wyjścia
Zadanie nr 8
Ile warunków występuje w poniższym algorytmie przedstawionym w postaci listy kroków?
  ilość jest uzależniona od wprowadzanych wartości zmiennej a
  jeden
  jeden, a w nim zagnieżdżony drugi
  dwa niezależne
Zadanie nr 9
Jaką instrukcję zawiera przedstawiony fragment programu w języku C/C++?
  warunkową
  skoku
  pętli
  wyboru
Zadanie nr 10
Który z przedstawionych symboli graficznych oznacza blok komentarza?
  D
  C
  A
  B
Zadanie nr 11
Po wykonaniu instrukcji zamieszczonych w tabelce, na ekranie monitora
  wyświetli się napis koniec
  nic się nie wyświetli
  wyświetli się napis stop
  wyświetli się napis start
Zadanie nr 12
Który ze schematów blokowych jest przykładem algorytmu sekwencyjnego?
  C
  D
  A
  B
Zadanie nr 13
W języku C/C++ w wyniku wywołania funkcji cout << s(4) otrzymano liczbę:
  120
  4
  24
  1
Zadanie nr 14
Podczas testowania nowego programu okazało się, że nie działa on prawidłowo. Jakiego narzędzia należy użyć do wykrywania błędów wykonania?
  konwertera
  kompilatora
  linkera
  debuggera
Zadanie nr 15
Który z symboli graficznych oznacza część programu zdefiniowaną odrębnie?
  B
  C
  D
  A
Zadanie nr 16
Przedstawiony program sprawdza czy
  wprowadzony ciąg znaków jest palindromem
  ciąg znaków jest typu całkowitego
  liczba wprowadzonych znaków jest parzysta
  wprowadzono odpowiednią długość ciągu znaków
Zadanie nr 17
Który z przedstawionych programów będzie wypisywać liczby całkowite od 2 do 10?
  B
  D
  C
  A
Zadanie nr 18
Przeanalizuj program i wskaż prawidłowe odpowiedzi:
  Zmienna liczba jest wczytywana z klawiatury
  Zmienna liczba jest wyświetlana z dokładnością 2 miejsc po przecinku
  Program nie będzie działał ponieważ procedura Write posiada błędne argumenty
  ClrScr czyści pamięć
  W programie brakuje zabezpieczenia przed dzieleniem przez zero
Zadanie nr 19
Ile razy zostanie wykonana pętla WHILE po wykonania fragmentu programu?
  3
  1
  0
  2
Zadanie nr 20
Schemat blokowy przedstawia algorytm
  warunkowy
  iteracyjny
  rekurencyjny
  liniowy
Po wciśnięciu "Podlicz" przeczytasz tutaj procent poprawnych odpowiedzi.
Copyright © 2001-2018 Józef Kańczugowski. Programy komputerowe dla nauczycieli