Testy z programowania dla technika informatyka 312[01]
Zadanie nr 1
Który z przedstawionych programów będzie wypisywać liczby całkowite od 2 do 10?
  B
  C
  A
  D
Zadanie nr 2
W ramce zamieszczono kod źródłowy, w którym zastosowano instrukcję warunkową Switch. Jest ona
  zbiorem warunków, które mogą być spełnione
  wielokrotnie zagnieżdżoną instrukcją Case
  konkretnym warunkiem złożonym
  warunkiem zawsze spełnionym.
Zadanie nr 3
Przedstawiony fragment kodu źródłowego
  definiuje najprostszą postać deklaracji funkcji bibliotecznych programu w C++
  deklaruje koniec programu procedurą main()
  definiuje funkcję main(), która nie ma argumentów i nie ma zadań do wykonania
  deklaruje początek programu procedurą main()
Zadanie nr 4
Rysunek przedstawia symbol graficzny bloku
  programu uprzednio zdefiniowanego
  wykonywalnego
  iteracyjnego
  warunkowego
Zadanie nr 5
Który ze schematów blokowych jest przykładem algorytmu sekwencyjnego?
  C
  A
  D
  B
Zadanie nr 6
W języku programowania Turbo Pascal zastosowanie typu danych Byte w deklaracji zmiennej ograniczy wielkość przechowywanej w niej liczby całkowitej do
  1000
  255
  1024
  100
Zadanie nr 7
Schemat blokowy zawiera dwa bloki
  operacji
  proceduralne
  wyboru
  wejścia-wyjścia
Zadanie nr 8
Jaki będzie wynik działania przedstawionego za pomocą schematu blokowego algorytmu dla całkowitych liczb dodatnich a i b?
  różnica liczb a i b
  wynik dzielenia a przez b
  reszta z dzielenia a przez b
  największy wspólny dzielnik a i b
Zadanie nr 9
Który z przedstawionych symboli graficznych oznacza blok komentarza?
  A
  D
  B
  C
Zadanie nr 10
Który z symboli graficznych oznacza część programu zdefiniowaną odrębnie?
  A
  C
  D
  B
Zadanie nr 11
Wynikiem wykonania przedstawionej w ramce listy kroków jest wypisanie liczby
  3
  4
  13
  0
Zadanie nr 12
Po wykonaniu fragmentu programu zmienne a i b przyjmą odpowiednio wartości
  4, 6
  2, 4
  5, 10
  6, 8
Zadanie nr 13
Poniższy algorytm zapisany w postaci listy kroków zawiera
  trzy operacje wprowadzenia danych i dwie operacje warunkowe
  trzy operacje wyprowadzenia wyniku i dwie operacje warunkowe
  dwie operacje wprowadzenia danych i jedną operację warunkową
  dwie operacje wyprowadzenia wyniku i jedną operację warunkową
Zadanie nr 14
Symbol przedstawia blok
  operacji obliczeń na danych wejściowych
  instrukcji Wejścia/Wyjścia
  wywołania podprogramu
  komentarza Wejścia/Wyjścia
Zadanie nr 15
W wyniku wykonania pokazanego zmienna "z" ma wartość:
  2
  0
  5
  15
Zadanie nr 16
Ile instrukcji inkrementacji występuje w programie napisanym w języku C/C++?
  4
  1
  2
  3
Zadanie nr 17
Przedstawiona instrukcja języka C++ to instrukcja tworzenia
  klasy współpracującej z dwoma innymi klasami
  dwóch publicznych obiektów
  klasy pochodnej na podstawie dwóch klas bazowych
  obiektu z dwiema składowymi publicznymi
Zadanie nr 18
Wynikiem działania programu jest wyświetlenie liczb
  12 i 7
  13 i 8
  11 i 8
  12 i 8
Zadanie nr 19
Ile warunków występuje w poniższym algorytmie przedstawionym w postaci listy kroków?
  ilość jest uzależniona od wprowadzanych wartości zmiennej a
  jeden, a w nim zagnieżdżony drugi
  dwa niezależne
  jeden
Zadanie nr 20
Załączony fragment kodu źródłowego w języku Turbo Pascal to instrukcja
  interacyjna
  rekurencyjna
  warunkowa
  wyboru
Po wciśnięciu "Podlicz" przeczytasz tutaj procent poprawnych odpowiedzi.
Copyright © 2001-2017 Józef Kańczugowski. Programy komputerowe dla nauczycieli