Testy z programowania dla technika informatyka 312[01]
Zadanie nr 1
Który ze schematów blokowych jest przykładem algorytmu sekwencyjnego?
  C
  B
  A
  D
Zadanie nr 2
Po wykonaniu fragmentu programu zmienne a i b przyjmą odpowiednio wartości
  6, 8
  4, 6
  5, 10
  2, 4
Zadanie nr 3
Jaki będzie wynik działania przedstawionego za pomocą schematu blokowego algorytmu dla całkowitych liczb dodatnich a i b?
  różnica liczb a i b
  największy wspólny dzielnik a i b
  reszta z dzielenia a przez b
  wynik dzielenia a przez b
Zadanie nr 4
W wyniku wykonania pokazanego zmienna "z" ma wartość:
  5
  15
  0
  2
Zadanie nr 5
Z jakiego języka pochodzi załączony fragment programu?
  C/C++
  Java
  Turbo Pascal
  PHP
Zadanie nr 6
W języku C/C++ w wyniku wywołania funkcji cout << s(4) otrzymano liczbę:
  4
  24
  1
  120
Zadanie nr 7
Który z przedstawionych symboli graficznych oznacza blok komentarza?
  D
  C
  A
  B
Zadanie nr 8
Ile instrukcji inkrementacji występuje w programie napisanym w języku C/C++?
  1
  2
  4
  3
Zadanie nr 9
Do wywołania trybu graficznego w języku Turbo Pascal służy funkcja
  RunGraph
  CloseGraph
  StartGraph
  InitGraph
Zadanie nr 10
Przedstawiony program realizuje algorytm
  sortujący
  iteracyjny
  podstawieniowy
  rekurencyjny
Zadanie nr 11
Schemat blokowy zawiera dwa bloki
  wejścia-wyjścia
  proceduralne
  operacji
  wyboru
Zadanie nr 12
Wynikiem działania programu jest wyświetlenie liczb
  11 i 8
  12 i 7
  13 i 8
  12 i 8
Zadanie nr 13
Ile warunków występuje w poniższym algorytmie przedstawionym w postaci listy kroków?
  jeden, a w nim zagnieżdżony drugi
  ilość jest uzależniona od wprowadzanych wartości zmiennej a
  jeden
  dwa niezależne
Zadanie nr 14
Który z przedstawionych programów będzie wypisywać liczby całkowite od 2 do 10?
  C
  D
  B
  A
Zadanie nr 15
Ile razy zostanie wykonana pętla WHILE po wykonania fragmentu programu?
  1
  2
  3
  0
Zadanie nr 16
Poniższy algorytm zapisany w postaci listy kroków zawiera
  dwie operacje wprowadzenia danych i jedną operację warunkową
  trzy operacje wyprowadzenia wyniku i dwie operacje warunkowe
  dwie operacje wyprowadzenia wyniku i jedną operację warunkową
  trzy operacje wprowadzenia danych i dwie operacje warunkowe
Zadanie nr 17
Załączony fragment kodu źródłowego w języku Turbo Pascal to instrukcja
  warunkowa
  wyboru
  rekurencyjna
  interacyjna
Zadanie nr 18
W ramce zamieszczono kod źródłowy, w którym zastosowano instrukcję warunkową Switch. Jest ona
  warunkiem zawsze spełnionym.
  wielokrotnie zagnieżdżoną instrukcją Case
  zbiorem warunków, które mogą być spełnione
  konkretnym warunkiem złożonym
Zadanie nr 19
Blok wejścia/wyjścia jest pokazany na rysunku
  C
  D
  A
  B
Zadanie nr 20
Wynikiem działania programu jest
  Tekst2Tekst2
  TekstTekstTekstTekst
  Tekst2
  TekstTekst
Po wciśnięciu "Podlicz" przeczytasz tutaj procent poprawnych odpowiedzi.
Copyright © 2001-2017 Józef Kańczugowski. Programy komputerowe dla nauczycieli